Statut

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§1
Związek nosi nazwę Okręgowy Związek Kolarski, w skrócie OZKol., zwany dalej Związkiem.

§2
Terenem działania Związku jest obszar województwa lubelskiego, a siedzibą miasto Lublin.

§3
Związek podlega wpisowi i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§4
Związek jest zarejestrowany i posiada osobowość prawną

§5
1. Związek działa zgodnie z postanowieniami prawa o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie i postanowieniami niniejszego statutu.
2. Związek z tytułu członkowstwa w Polskim Związku Kolarskim jest podporządkowany jego statutowi, regulaminom i innym uchwałom oraz decyzjom.

§6
Związek w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami sportowymi.

§7
Związek może być członkiem innych organizacji sportowych działających na terenie województwa i kraju.

§8
Związek używa pieczęci, odznaki i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§9
Związek ma prawo do posiadania własnej flagi.

§10
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy.
Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cel i środki działania

§11
Celem Związku jest rozwój i popularyzacja sportu kolarskiego na terenie jego działania, szczególnie wśród młodzieży i dzieci, a także dorosłych..

§12
1. Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: Opracowywanie planów i kierunków szkolenia, regulaminów i systemu zawodów.
2. Prowadzenia i organizowania:
a) szkolenia zawodników
b)    szkolenia i doskonalenia instruktorów oraz sędziów i działaczy zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Kolarskiego
c) Kontaktów sportowych z innymi związkami kolarskimi na terenie kraju oraz organizacjami o podobnym profilu za granicą
3. Organizowanie zawodów o Mistrzostwo Okręgu, zawodów międzynarodowych, pucharowych, propagandowych i innych zgodnie z obowiązującym systemem współzawodnictwa sportowego.
4. Sprawowanie nadzoru zwłaszcza w zakresie:
a)    Rozwoju kolarstwa na terenie działania
b) Opracowywania kalendarza imprez sportowych
c) Prowadzenia dokumentacji działalności sportowej
5. Prowadzenie ewidencji zawodników, trenerów, instruktorów, działaczy i sędziów z terenu.
6. Prowadzenie klasyfikacji sportowej, rejestracji wyników. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem statutu, obowiązujących postanowień oraz przepisów i zasad uprawiania sportu przez członków stowarzyszeń sportowych będących członkami Związku..

Rozdział III

§13
Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki

Członkami Związku mogą być kluby sportowe z osobowością prawną i inne stowarzyszenia i organizacje zarejestrowane, uczestniczące w kolarskim współzawodnictwie sportowym,
Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia
Zarząd prowadzi ewidencję członków.

§14
Członkowie Związku maja prawo do:
a) Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz OZkol
b) Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Okręgowym Zjeździe OZKol
c) Zgłaszania wniosków i postulatów do władz OZKol oraz dokonywania oceny działalności władz związku
d) Korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
e) Otrzymywania informacji dotyczących funkcjonowania Związku

§15
Członkowie Związku zobowiązani są do: 
a)  Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszeniu poziomu sportowego kolarstwa.
b) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Związku oraz innych przepisów obowiązujących w kolarstwie, ustanowionych przez uprawnione organy
c) Regularnego uiszczania składek i opłat członkowskich. Wysokość wpisowego i rocznej składki członkowskiej określa Zarząd w formie uchwały.
d) Poddania się jurysdykcji uprawnionych władz i organów Związku w sprawach wynikających z działalności Związku.

§16
Utrata członkowstwa następuje w przypadku:
a)  Wystąpienie ze Związku na własne żądanie, zgłoszone na piśmie do Zarządu
b) Rozwiązania klubu lub sekcji kolarskiej w klubie
c) Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub innych przepisów obowiązujących w sporcie
d) Zawieszenie w prawach członkowskich w przypadku naruszenia postanowień Statutu
O ustaniu członkowstwa, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich Zarząd Związku powiadamia zainteresowanego na piśmie o podjętej w tej sprawie decyzji.

§17
Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu członka przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz Polskiego Związku Kolarskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Rozdział IV
Władze Związku

§18
Władzami OZKol są:
a)  Okręgowy Zjazd Delegatów
b)  Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§19
Do władz Związku mogą być wybierani delegaci posiadający mandat, wybierani według klucza wyborczego.

§20
Kadencja wybieranych władz Związku trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
Członkowie władz OZKol pełnią swą funkcję społecznie.

§21
Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą OZKol.
Okręgowe Zjazdy Delegatów dzielą się na:
a)  Sprawozdawczo- wyborcze
b) Sprawozdawcze
c) Nadzwyczajne

§22
W sprawozdawczym i nadzwyczajnym Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni sprawozdawczo – wyborczy Okręgowy Zjazd.

W sprawozdawczo-wyborczym Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani spośród władz klubów przynależących do OZKol w ilości ustalonej wg klucza określonego przez Zarząd OZKol, z głosem doradczym członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście.

§23
Delegaci wybierani są na czteroletnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania sprawozdawczo-wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów i trwa do dnia nowego sprawozdawczo-wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów.

Mandat delegata wygasa z chwilą jego wyboru do Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej, śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu lub utraty mandatu przez podmiot, który reprezentował lub odwołania go z funkcji delegata przez ten podmiot, a także skazania delegata prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
W razie wygaśnięcia mandatu delegata, mandat delegata otrzymuje osoba z tego samego klubu,
która otrzymała kolejną największą liczbę głosów.
 W przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego delegata, kadencja nowego delegata trwa do dnia zwołania nowego sprawozdawczo – wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów.

§24
Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Delegatów odbywa się corocznie.
Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów odbywa się raz na cztery lata.
Sprawozdawcze i sprawozdawczo – wyborczy Zjazd zwoływane są przez Zarząd w drodze uchwały, który ustala również termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczo-wyborczego i sprawozdawczego Zjazdu , Zarząd Związku zawiadamia członków i pozostałe władze na co najmniej 30 dni przed terminem.

§25
Okręgowy Zjazd Delegatów OZKol podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu
OZKol, gdzie wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów obecnych na Okręgowym Zjeździe Delegatów. Uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów zwoływanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na ilość delegatów.

§26
Do kompetencji sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu delegatów należy:
a) Uchwalanie generalnych kierunków działalności i założeń programowych Związku
b) Rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności Zarządu
c) Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego
d) Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
e) Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uprawnionych uczestników Zjazdu
f)  Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia i zawieszenia w prawach członkowskich Związku
g) Uchwalanie statutu Związku i jego zmian

§27
Do kompetencji sprawozdawczo-wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów należą wymienione wyżej kompetencje oraz:
a) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
b)  Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Prezesowi oraz poszczególnych członków Zarządu Związku
c)  Wybór Prezesa, członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.

§28
Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd Związku:
a)  Z własnej inicjatywy w drodze uchwały
b)  Na wniosek Komisji Rewizyjnej lun co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd zwoływany jest w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd lub chwili złożenia wniosku o którym mowa powyżej.

Do kompetencji nadzwyczajnego Zjazdu należy rozpatrywanie spraw dla których zostało zwołane


§29
Zarząd Związku
Działalnością Związku kieruje Zarząd
Zarząd Związku składa się z 6-9 członków , w tym Prezesa Zarządu
Zarząd Związku powołuje ze swego grona 2 wiceprezesów i sekretarza.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata
Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu w ciągu 14 dni od dnia wyboru

§30
Zarząd Związku wybierany jest przez Okręgowy Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym
Bierne prawo wyborcze do Zarządu Związku, w tym na stanowisko Prezesa Zarządu, przysługuje delegatom na Zjazd, jak również osobom nie będącymi delegatami, posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie do zarządzania organizacją sportowa
Prezes wybierany jest przez Okręgowy Zjazd Delegatów w pierwszej kolejności większością 50% ważnych głosów plus jeden głos, w drugiej kolejności wybierani są pozostali członkowie Zarządu
Przewodniczącego Kolegium Sędziów i Rady Trenerów wybiera Zarząd OZKol

Do kompetencji  Zarządu należy :
a) Kierowaniem działalnością OZKol zgodnie z uchwałami i wytycznymi Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz PZKol, w zakresie rozwoju kolarstwa na Lubelszczyźnie
b) Reprezentacja OZKol na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu
c) Uchwalanie planów działania oraz planów finansowych
d) Zarządzanie majątkiem oraz funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami
e) Rozpatrywanie wniosków w trybie dyscyplinarnym w sprawie odwołania członków OZKol
f) Powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie Komisji Problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku
g) Ustalenie ordynacji wyborczej i zatwierdzenie wytycznych do opracowania klucza wyborczego związku

§31
Praca Zarządu okręgowego Związku Kolarskiego podlega kontroli:
a) Komisji Rewizyjnej
b) Zarządu PZKol
c) Organu nadzorującego

Wyniki kontroli są przedstawiane Zarządowi OZKol na sprawozdawczych, sprawozdawczo-wyborczych i nadzwyczajnych Zjazdach Delegatów wraz z odpowiednimi wnioskami, zaleceniami lub poleceniami

§32
Podejmowanie uchwał przez Zarząd jest wymagane 2/3 składu Zarządu, w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.

§33
W skład Zarządu wchodzą:

a) Prezes
b) V-ce Prezes ds. Organizacyjnych i Sędziowskich
c) V-ce Prezes ds. Sportowych
d) Sekretarz
e) Skarbnik
f) Członek Zarządu
Do kompetencji Zarządu należy:
a) Występowanie do władz administracyjnych i samorządowych w sprawach dotacji dla związku, związanych z organizacją imprez sportowych, szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktoskich i sędziowskich
b) Osadzanie komisji sędziowskich na imprezy kolarskie
c) podejmowanie decyzji bieżących dotyczących zagadnień organizacyjnych i sportowych
d) przygotowywanie materiałów dotyczących kalendarza imprez, prowadzenie punktacji pomiędzy klubami, trenerami i zawodnikami w poszczególnych kategoriach

§34
Komisja Rewizyjna OZKol składa się z 3–5 osób,
 w tym przewodniczącego, wybieranych na Okręgowym Zjeździe Delegatów, w głosowaniu tajnym.
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności OZKol ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

Komisja Rewizyjna przedkłada Okręgowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz posiada
wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu OZKol i innych organów Związku z głosem doradczym.

§35
Podejmowanie uchwał przez Komisje Rewizyjną jest wymagane 2/3 głosów składu Komisji Rewizyjne w obecności co najmniej połowyKomisji Rewizyjnej.

§36
W razie rezygnacji któregokolwiek Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, powołanie nowego Członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej odbywa się poprzez dokooptowanie z członków  Zjazdu Wyborczo-Sprawozdawczego.

Rozdział V
Nagrody, wyróżnienia, kary

§37
Zarząd OZKol ma prawo występowania do PZKol,władz terenowych z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, honorowych odznak związkowych, terenowych i resortowych dla zawodników i zawodniczek, instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy kolarstwa.
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie regulaminy bądź przepisy.

§38
Zarząd OZKol ma prawo nakładania kar na:
a)  członków – kluby zrzeszone w OZKol
b) zawodników zrzeszonych w OZKol
c) instruktorów, trenerów i działaczy społecznych kolarstwa
d) sędziów
Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak też rodzaje kar, ich wysokość określają przepisy dyscyplinarne PZKol i uchwały Zarządu.

Rozdział VI
Majątek Związku

§39
Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze Związku składają się:
a) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek.
b) dotacje lub subwencje.
c) składki roczne i wpisowe członków Związku określone przez Zarząd.
d) darowizny.
e) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku.
f) dochody z działalności gospodarczej.

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub jednego z V-ce Prezesów albo głównego Księgowego.

§40
Związek może tworzyć lub przystępować do spółek z innymi podmiotami gospodarczymi, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§41
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Okręgowy Zjazd Delegatów większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.

§42
Uchwała o rozwiązaniu  Związku określa sposób likwidacji i cele na jakie przeznaczony zostanie jego majątek.